Familiezaken

1. Voorafgaandelijke opmerking

Volledige info m.b.t. bemiddeling en erkende advocaten bemiddelaars kan teruggevonden worden op de webstek www.advocaat.be.

De hierna volgende tekst is dan ook slechts aanvullend en heeft als doel de bemiddeling in een ruimer kader te schetsen.

2. De opleiding/ accreditering van de advocaten-bemiddelaars

Sinds 1997 worden er binnen de Orde van de Vlaamse Balies advocaten – gespecialiseerd in Familierecht opgeleid om als bemiddelaars te fungeren bij het oplossen van familiale conflicten zoals o.m. een echtscheiding.

Zij volgden een intensieve cursus welke zeer specifiek gericht is op het bijbrengen van vaardigheden en kennis op het vlak van communicatietechnieken en conflicthantering.

Daarnaast krijgen zij een extra scholing m.b.t. de psychologische aspecten en processen welke verband houden met o.m. een relatiebreuk en/of de crisissituatie waarin mensen terecht komen.

De advocaten die met vrucht deze cursus (en de jaarlijkse bijscholing) volgden, worden geaccrediteerd.

De lijst van de geaccrediteerde bemiddelaars van de Mechelse Balie vindt u hierna.

Voor gegevens van bemiddelaars buiten het Mechelse arrondissement kan u naar de website van de Orde van Vlaamse Balies gaan (zie hoger).

Thans valt de erkenning van bemiddelaars onder de bevoegdheid van de Federale Bemiddelingscommissie (FBC). De door hen erkende bemiddelaars kunnen teruggevonden worden op de website www.bemiddeling-justitie.be.

3. Wat doet een advocaat-bemiddelaar?

Een bemiddelaar tracht samen met partijen een constructieve onderhandelingssfeer te creëren om binnen een redelijke termijn tot een oplossing (eventuele tussenoplossing bij hoogdringendheid of bij onbeslistheid m.b.t. het einddoel) te komen van het bestaande conflict.

De bemiddelaar dient het evenwicht tussen partijen te bewaren. Een overwicht (verbaal, financieel, positie als ouder …) mag en kan immers niet misbruikt worden en de advocaat/bemiddelaar dient vanuit zijn positie als onafhankelijke derde en vanuit zijn kennis en ervaring, de mindere partij zodanig te coachen dat een sfeer van gelijkwaardigheid en wederzijdse erkenning ervaren en bereikt wordt.

De bemiddelaar ziet erop toe dat partijen elkaar opnieuw bejegenen vanuit wederzijds begrip en respect.

Het herwinnen van een fundamenteel positief zelfbeeld is immers essentieel om partijen toe te laten sereen en ethisch te onderhandelen.

Wanneer frustraties en haatgevoelens de communicatie blijven vertroebelen, is de inhoudelijke oplossing immers zo goed als onmogelijk.

De bemiddelaar moet helpen het zakelijke van het emotionele te scheiden.De bemiddelaar besteedt ook veel aandacht aan de loskoppeling van de visie op de partnerrelatie t.o.v. de ouder-kindrelatie.

Partijen moeten immers, in de mate dat zij elkaar niet langer als goede partner kunnen zien, toch leren opnieuw het waardevolle te zoeken in de ander en dit vooral dan in diens functie van ouder.

Wanneer ouders met kinderen uit elkaar gaan hebben zij immers niet de mogelijkheid elkaar blijvend de rug toe te keren.

Door de feitelijke scheiding wordt zelfs de nood aan communicatie tussen hen m.b.t. de kinderen dikwijls nog groter dan voorheen.

Het is van essentieel belang dat een hernieuwde, herkaderde, positieve communicatie tussen ouders tot stand komt teneinde de kinderen zoveel mogelijk extra kwetsuren te besparen.

Voor de kinderen moet de mogelijkheid gecreëerd worden loyaal te zijn en te blijven t.o.v. beide ouders.

De concrete verblijf-regeling (week/week-14 daags enz.) wordt ondergeschikt aan de wijze waarop in de toekomst de communicatie tussen partijen verloopt en de manier waarop partners over hun ex blijven spreken of zelfs alleen maar denken.

Blijvende haatgevoelens en frustraties sijpelen immers – dikwijls ongewild – door naar de kinderen.

Het oplossen van het conflict in zo een sereen mogelijke sfeer en het essentiële belang van de kinderen is voor de meeste advocaten-bemiddelaars de belangrijkste motivatie om voor het model van de bemiddeling te kiezen.

4. Voordelen-pluspunten van een advocaat-bemiddelaar

Hierna wordt o.m.de vergelijking gemaakt m.b.t. andere actoren in het veld van de bemiddeling nl. de notarissen en de sociale bemiddelaars.

Vooreerst weze het opgemerkt dat het van essentieel belang is dat een goede samenwerking bestaat tussen deze verschillende beroepsgroepen en ieder voor zich tijdig tot doorverwijzing dient over te gaan.

4 a) T.o.v. de notaris-bemiddelaar en de sociale bemiddelaar

De advocaat kent de procedureweg via de rechtbank (de bovenpartijdige oplossing van het conflict) en alle voor- en nadelen hieraan verbonden.

Hij kan partijen ook degelijk het alternatief van een procedure schetsen waarbij de advocaat als belangenbehartiger van één der partijen optreedt. (Ook hier met alle voor – en nadelen).

4 b). T.o.v. de sociale bemiddelaar

Door zijn degelijke en grondige kennis van het recht en zijn jarenlange procedure-ervaring specifiek m.b.t. het familierecht kan hij met partijen een model op maat creëren waarbij hij partijen ook de juridische waarde (afdwingbaarheid enz.) van het bereikte akkoord kan verduidelijken.

De bemiddelaar zorgt mee voor een constructieve evenwichtige onderhandelingssfeer .

Er wordt ook aandacht besteed aan het aanleren van tips en technieken om ruzie in de toekomst zoveel mogelijk beheersbaar te maken. (omdat in een relatie meestal opnieuw dezelfde fouten worden gemaakt m.b.t.een functionele communicatie).

Bovendien leert de ervaring dat een door partijen zelf onderhandeld akkoord beter en gemakkelijker aanvaard en nageleefd wordt dan maatregelen welke van bovenuit worden opgelegd.

5. De naam

Er is geopteerd voor de naam van bemiddeling in familiezaken i.p.v. scheidingsbemiddelaar, gezien de tussenkomst van de advocaten-bemiddelaars elk familiaal conflict betreft, dus ook problemen m.b.t. samenwoners, relatiestoornissen ouders en kinderen, betwistingen na echtscheiding m.b.t. hernieuwde afspraken i.v.m. de kinderen, familieruzies n.a.v. een vereffening en verdeling enz.

Ook hier is de juridische en vooral proceduriële kennis van de advocaat een enorme meerwaarde wat uiteraard niet belet dat tijdig dient vastgesteld te worden of eventuele bijkomende hulp (psychologisch, geneeskundig, boekhoudkundig enz.) vereist is.

6. Wanneer kan men beroep doen op een bemiddelaar

Men kan beroep doen op een advocaat-bemiddelaar op elk moment van het conflict of de procedure. Dit kan zowel voor het uitwerken van deeloplossingen als voor een globale regeling, met of zonder extra bijstand van een eigen advocaat.

Zelfs tijdens de procedure kan men aan de rechtbank om een bemiddelaar verzoeken.

De rechter kan de bemiddeling wel niet dwingend opleggen(zie hiervoor de wet op de proceduregebonden bemiddeling).

7. Advocaten-bemiddelaars aan de Mechelse balie

De lijst van advocaten erkend als bemiddelaars in familiezaken vindt u op de website www.bemiddeling-justitie.be

Ik ben op zoek naar ...

Is je tijd kostbaar en/of ben je op zoek naar specifieke informatie, maak dan zeker gebruik van de zoekfunctie.