Strafzaken

Wettelijk kader

Met art. 216ter van het Wetboek van strafvordering, ingevoerd bij de wet van 10 februari 1994, krijgt de Procureur des Konings een bijkomende mogelijkheid om de strafvordering definitief te laten vervallen als de dader:

 • 1. het slachtoffer schadeloos gesteld heeft;
 • 2. de bijkomende voorwaarden waartoe hij zich verbonden heeft nagekomen is.

De wet voorziet 3 soorten van bijkomende voorwaarden:

 • 1. een begeleiding, therapie of medische behandeling gedurende een periode van max. 6 maanden, wanneer de dader van het misdrijf zich voor het misdrijf op een ziekteverschijnsel beroept of op een drank- of drugverslaving;
 • 2. een vorming van max. 120 uren in een periode van 6 maanden;
 • 3. een dienstverlening van max. 120 uren in een periode van 6 maanden.

De procedure bemiddeling in strafzaken kan enkel toegepast worden voor misdrijven waarvoor de Procureur des Konings voor de rechtbank niet meer dan 2 jaar zou vorderen. De toepassing van de procedure is enkel mogelijk wanneer de zaak nog niet bij de strafrechter aanhangig gemaakt werd en er geen gerechtelijk onderzoek gevorderd werd.

Selectiecriteria

Buiten de wettelijke criteria zijn er nog andere criteria die doorslaggevend zijn om een dossier door te verwijzen naar bemiddeling in strafzaken:

 • het gaat om feiten die normaal niet geseponeerd worden of via een minnelijke schikking worden afgehandeld;
 • het opsporingsonderzoek is afgerond, en de feiten zijn duidelijk bewezen;
 • de dader bekent de feiten;
 • het gaat om recente feiten;
 • het gaat om een beperkt aantal daders en slachtoffers;
 • de dader is woonachtig in het gerechtelijk arrondissement;
 • de dader heeft weinig of geen strafbare voorgaanden;
 • de dader is meerderjarig;
 • het misdrijf behoort niet tot de bevoegdheid van de politierechtbank.

Verloop van de procedure

De bevoegde substituut stelt voor om een dossier af te handelen via de procedure van bemiddeling in strafzaken, eventueel na suggestie van justitieassistenten bemiddeling in strafzaken (via een voorselectie van binnenkomende PV’s) of de politiedienst. Als de bemiddelingsmagistraat akkoord gaat wordt het dossier overgemaakt aan de justitieassistenten bemiddeling in strafzaken.

De feitelijke procedure verloopt in 3 fasen:

De voorbereidende fase:

Via voorbereidende gesprekken, briefwisseling en telefonische contacten met dader en slachtoffer worden afspraken gemaakt met betrekking tot de materiële of immateriële vergoeding van de schade. Met de dader worden tevens de bijkomende voorwaarden besproken die kunnen gekoppeld worden aan de verdere afhandeling van het dossier.

Vermits bemiddeling in strafzaken een vrijwillige procedure is, kan tijdens deze fase de procedure op elk moment worden stopgezet. Dit kan gebeuren als de dader niet reageert op de uitnodiging, als hij of zij het dossier niet wenst af te handelen via bemiddeling in strafzaken, als het slachtoffer dit niet wenst, als dader en slachtoffer geen akkoord bereiken over de schadevergoeding,…

De parketzitting:

Alle voorwaarden die vervuld moeten zijn om de strafvordering de laten vervallen worden opgenomen in een proces-verbaal. Ter ondertekening van dit proces-verbaal nodigt de bemiddelingsmagistraat de dader uit. Ook het slachtoffer kan hierop aanwezig zijn; in dat geval wordt er ook een proces-verbaal opgesteld voor het slachtoffer met de voorwaarden die op hem of haar betrekking hebben.

De opvolging:

De justitieassistent bemiddeling in strafzaken gaat na of de voorwaarden nageleefd worden. Dit gebeurt aan de hand van contacten met de instanties waarnaar de dader werd doorverwezen, het opvragen van betaalbewijzen aan de dader,… De opvolging van een dienstverlening gebeurt door de probatiecommissie, die hiertoe een justitieassistent dienstverlening aanstelt.

Bij het niet naleven van de voorwaarden wordt een PV van mislukking opgesteld, waarin gesteld wordt dat de dader zal gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank.

Als de dader alle voorwaarden heeft nageleefd wordt een eindPV opgesteld. Hiermee bevestigt de Procureur des Konings dat de strafvordering vervalt.

Bemiddeling in strafzaken – Mechelen:

Justitiehuis – Schoolstraat – 2800 Mechelen
Telefoon: 015 28 40 18
Justitieassistenten: Branda Jacobs, Brenda Reyniers en Els Van der Zeypen

Ik ben op zoek naar ...

Is je tijd kostbaar en/of ben je op zoek naar specifieke informatie, maak dan zeker gebruik van de zoekfunctie.